Get Adobe Flash player

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 

1.Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole w Aleksandrowie odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.

 

2.W szkole stosuje się aktualne wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

3.Interesanci wchodzący do sekretariatu szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.

 

 4.Szkoła pracuje w godzinach od 720 do 1600 przy czym:

1) świetlica szkolna pracuje w godzinach od 1135 do 1430;

2) biblioteka szkolna pracuje 5 dni w tygodniu zgodnie z planem, nie jest dostępna dla osób spoza szkoły;

3) zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 1600;

4) posiłki wydawane są w godzinach: 1025- 1035 oraz 1120 – 1145.

 

5. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważenia ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik.

 

6.Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

7. W przestrzeni wspólnej uczniom oraz pracownikom zaleca się noszenie maseczek.

 

8. Uczniowie, przebywając na terenie szkoły, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans wobec innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku, na świetlicy.

 

9. Rodzice, opiekunowie wchodzący do szkoły mogą przebywać tylko w części wytyczonej tj. wiatrołap przy wejściach 1 i 2. Przy wejściu zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust. Informacja dotycząca miejsc, w których mogą przebywać osoby spoza szkoły, zamieszczona jest na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

10. Na drzwiach głównych wejściowych nr 2 znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

 

11.Szkoła zapewnia:

1) sprzęt, środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpiecznez pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

2) płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, w szatni, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;

3) bezdotykowy termometr;

4) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;

5) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczkii przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

6) kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej tj. maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

12.Dyrektor:

1) zaznajamia pracowników oraz rodziców (informacja przesyłana za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika) uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa;

2) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkołyz powierzonymi im obowiązkami;

3) opracowuje harmonogram dyżurów, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60. roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenie przez tę osobę zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły);

4) dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

5) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

6) kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

7) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

8) współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania na hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;

9) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

10) zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;

11) zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;

12) jeśli jest taka możliwość, pracownikom administracji powyżej 60. roku życia z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zleca wykonywanie pracy zdalnie;

13) wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrzz osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);

14) zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęciaw szkole - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

13. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

a) regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokci;

c) unikania skupisk ludzi;

d) unikania dotykania oczu, nosa i ust;

e) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;

4) informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);

5) unikać organizowania większych skupisk ucznióz różnych klas w jednym pomieszczeniu;

6) poinformować dyrektora szkoły o istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić do wglądu dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności;

7) wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach na odpady zmieszane;

8) postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

14.Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

15.Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

1) kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami bhp;

2) sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;

3) edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręw tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

4) wietrzą salę po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne - także w czasie zajęć;

5) ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;

6) dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim plecaku, w wydzielonej szafce;

7) odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne,w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;

8) w przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć, przypominają uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do plecaka oraz niewyjmowania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole przez ucznia;

9) dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;

10) utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.

16.Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku.

17. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.

18. Nauczyciele bibliotekarze:

1) pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;

2) książki i inne materiały wydają bezpośrednio osobie zamawiającej;

3) odkładają zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają je na półkęz pierwotnym ich układem.

4) pilnują, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i niez książek oraz innych materiałów (również pracownicy), które odbywają 48 godzinną kwarantannę.

19. Osoby sprzątające w placówce:

1) pracują w rękawiczkach;

2) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

3) dezynfekują toalety – co najmniej 4 razy dziennie (według potrzeb) i po każdym dniu pracy szkoły;

4) dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;

5) wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;

6) po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:

a) ciągi komunikacyjne – myją;

b) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

c) sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;

d) sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;

7) przeprowadzając dezynfekcję, postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego orazz procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;

8) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;

9) wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń.

20.Woźna/y/:

1) dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);

2) pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;

3) wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie szkoły i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3