Get Adobe Flash player

Pedagog szkolny:  Elwira Sosnowska

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Środa - godz. 8.00 – 13.00

 

 

Główne zadania pedagoga szkolnego.

 

·         Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.

·         Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

·         Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

·         Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.

·         Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

·         Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).

·         Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

·         Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

·         Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 

 

PAMIĘTAJ!!! Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

 

Zadania pedagoga szkolnego  w zespole

 

                                        Pedagog szkolny i uczniowie

      Najważniejszym powodem tego, że zaistniał ktoś taki jak pedagog szkolny są oczywiście uczniowie. To ich bieżące kłopoty i trudności sprawiły, że taka osoba jest potrzebna. Na co dzień do pedagoga szkolnego trafiają uczniowie w dwojaki sposób: albo są przysłani przez wychowawców lub nauczycieli, albo zgłaszają sie sami. W każdym z tych przypadków, aby mógł zaistnieć kontakt, pedagog musi być postrzegany jako osoba kompetentna i wiarygodna. Kompetentna to znaczy znająca swoje możliwości, ale także ograniczenia, co w konsekwencji oznacza niebagatelizowanie trudności uczniów, rozumienie ich, jak również przyznawanie się do braku umiejętności, kiedy problem ją przerasta.

Doświadczenie pokazuje, że podmiotowo i z szacunkiem traktowany uczeń, u pedagoga może znaleźć wsparcie i zrozumienie, którego nie dostaje gdzie indziej. To właśnie pedagog szkolny ma okazję spotkać się z uczniem sam na sam. To od jego postawy będzie zależało, czy dziecko odnajdzie w nim życzliwego rozmówcę, czy kolejnego dorosłego, który strofuje i przywołuje do porządku.

Młody człowiek potrzebuje wsparcia osoby, która wskaże drogę lub pomoże ją odnaleźć.

 

Pedagog szkolny i nauczyciele

 

      Bardzo ważną sprawą dla pedagoga szkolnego jest współpraca z nauczycielami. To oni są wychowawcami, oni codziennie lub kilka razy w tygodniu spotykają się ze swoimi uczniami, oni maja okazję obserwować swoich podopiecznych w klasie pomiędzy innymi uczniami. Takiej wiedzy jak wypełnianie zadań przez ucznia, nie ma szansy uzyskać pedagog w zaciszu swojego gabinetu. Dlatego nauczyciel jest pierwszą osobą, z którą powinien współpracować pedagog.

W tym celu niezbędne jest poznanie problemu, zdobycie informacji o uczniu, o zastosowanych przez wychowawcę środkach i metodach jego pracy. Pomoc udzielana wychowawcy powinna polegać na tym, aby to on sam czuł się pewniej i umiał panować nad uczniami. Ważne jest tutaj wsparcie, a nie zastępowanie.

              

        Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 •    Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 •    Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 •    Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 •    Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 •    Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 •    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 •  

 

 

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Specjalistycznym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Pomocy Rodzinie
 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komendą Powiatową Policji
 • Pedagogami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Państwową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

 

 

 

 

1

GMINA ŁUKÓW

E-DZIENNIK

DZIENNIK

DZWONKI

Dzwonki
 1.  800 - 845dzwonki
 2.  855 -940
 3. 950 - 1035
 4. 1045 - 1130
 5. 1150 - 1235
 6. 1245 - 1330
 7. 1340 -1425
 8. 1435 -1520
LOGOWANIE

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3